Nawigacja

Partners

Środa 12.12.2018

Bo przedszkole uczy, bawi nas,

bo w przedszkolu miło płynie czas

Nawigacja

  RODO

  Na podstawie niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych chcielibyśmy w sposób przejrzysty poinformować wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową o rodzaju, zakresie oraz celu pobieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz pouczyć o przysługujących Państwu prawach.

  Korzystanie z naszej strony internetowej jest co do zasady możliwe bez podawania danych osobowych.

  Jeśli dane pobierane są automatycznie podczas odwiedzin naszych stron internetowych przetwarzane są zgodnie z aktualnymi regulacjami ustawowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

  Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne a nie ma ustawowych podstaw do takiego przetwarzania, pozyskujemy co do zasady zgodę niezbędną do przetwarzania danych.

  Jako jednostka odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych ustaliliśmy środki techniczne
  i organizacyjne w celu zagwarantowania jak najwyższego poziomu ochrony Państwa danych osobowych.

   

  1. Dane kontaktowe jednostki:

  Administratorem Danych Osobowych jest:

  Dyrektor Przedszkola Miejskiego im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni

  Inspektorem Ochrony Danych  jest:

  Bogdan GŁOWACZ

  iod.bogdan@gmail.com

  1. Prawa dotyczące danych osobowych osób, których one dotyczą.

  Jeśli macie Państwo pytania dotyczące swoich danych osobowych, możecie się  Państwo do nas w każdej chwili zwrócić pisemnie, mailowo, telefonicznie, odpowiemy na pytania.

  Zgodnie z RODO macie Państwo następujące prawa:

  Prawo do informacji (art. 15 RODO).

  W każdym momencie macie Państwo prawo uzyskać informacje o tym, jakie kategorie danych osobowych oraz jakie informacje odnośnie Państwa przetwarzamy i w jakim celu to czynimy, jak również jak długo i według jakich kryteriów dane te są przechowywane i czy w związku z tym stosowane jest profilowanie.

  Ponadto macie Państwo prawo dowiedzieć się, jakim odbiorcom wzgl. kategoriom odbiorców dane zostały ujawnione lub są jeszcze ujawniane; w szczególności w przypadku odbiorców w krajach trzecich lub organizacji międzynarodowych. W tym przypadku macie Państwo również prawo do uzyskania pouczenia w kwestii stosownych gwarancji w związku
  z przekazywaniem Państwa danych osobowych.

  Oprócz prawa do złożenia skargi w organie nadzorczym oraz prawa do uzyskania informacji odnośnie pochodzenia Państwa danych macie Państwo prawo do ich usunięcia, korekty, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania lub sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Państwa danych osobowych.

  We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach macie Państwo prawo do żądania od Administratora Danych bezpłatnej kopii swoich danych osobowych, które przetwarzamy.
  Za wszystkie inne kopie, o które Państwo wnioskujecie lub które wykraczają poza prawo do informacji danej osoby, jesteśmy uprawnieni do pobierania stosownej opłaty administracyjnej.

   

  Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO).

  Macie Państwo prawo do żądania natychmiastowego sprostowania przetwarzanych danych osobowych oraz - uwzględniając cele przetwarzania – prawo do żądania uzupełnienia niepełnych danych osobowych.

  Jeśli chcielibyście Państwo skorzystać z prawa do sprostowania danych, możecie Państwo zwrócić się w każdej chwili do Administratora Danych celem naniesienia niezbędnej korekty.

  Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO).

  Macie Państwo prawo żądać natychmiastowego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”) w szczególności wtedy, gdy gromadzenie danych nie jest już konieczne, gdy Państwo odwołaliście zgodę na przetwarzanie danych, gdy Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem lub zostały pobrane niezgodnie z prawem i istnieje obowiązek prawny do usunięcia danych zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem narodowym.

  Prawo do bycia zapomnianym nie znajduje jednak zastosowania, gdy istnieje przeważające prawo do swobodnego wyrażania opinii lub swobody informacji, gromadzenie danych jest niezbędne do spełnienia zobowiązania prawnego (np. obowiązków przechowywania), usunięcie danych nie jest możliwe z tytułu ciążących na AD obowiązkach archiwizacyjnych lub gromadzenie danych służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

  Prawo do ograniczenia (art. 18 RODO).

  Macie Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, gdy kwestionujecie Państwo poprawność danych, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, odmawiacie Państwo usunięcia swoich danych osobowych i żądacie w zamian ograniczenia przetwarzania, gdy konieczny cel przetwarzania przestaje istnieć lub sprzeciwiliście się Państwo przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1, dopóki nie ustalono jeszcze, czy uprawnione interesy z naszej strony przewyższają Państwa interesy.

  Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).

  Macie Państwo prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, w powszechnie stosowanej formie, by przekazać je bez uszczerbku innej jednostce odpowiedzialnej, jeśli np. istnieje zgoda
   z Państwa strony i przetwarzanie dokonywane jest w drodze zautomatyzowanego postępowania.

  Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO).

  Macie Państwo prawo do wyrażenia w każdej chwili sprzeciwu wobec pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania swoich danych osobowych do celów bezpośredniego pozyskiwania lub badania rynku i opinii oraz marketingowego (promocyjnego) przetwarzania danych, chyba że możemy przedłożyć przekonujące i wymagające ochrony dowody dotyczące przetwarzania danych, które to dowody przewyższają Państwa interesy, prawa i wolności.

  Ponadto nie możecie Państwo skorzystać ze swojego prawa do wyrażenia sprzeciwu, gdy przepis prawa przewiduje pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych lub obliguje do pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania tych danych.

  Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO).

  Przysługuje Państwu prawo do składania skargi do właściwego organu nadzoru, jeśli uważacie,
  że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych doszło do naruszenia.

  Prawo do wycofania zgody w związku z prawem do ochrony danych osobowych (art. 7. 3 RODO).

  Udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych możecie Państwo odwołać
  w każdym momencie bez podania przyczyny. Dotyczy to również odwołania oświadczeń
  o wyrażeniu zgody, których nam udzielono przed wejściem w życie rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych (RODO).

   

  1. Podstawa prawna przetwarzania danych.

  W przypadku przetwarzania danych osobowych, w związku, z którym pozyskujemy zgodę osób, których dane są przetwarzane, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1a RODO.

  W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, w której stroną umowy jest osoba, której dane są przetwarzane, podstawę prawną stanowi art.6 ust. 1b RODO. Regulacja ta obejmuje również zdarzenia dotyczące przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji działań sprzed zawarcia umowy.

  Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do spełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlega nasze przedsiębiorstwo, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1c RODO.

  Jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do zachowania uprawnionego interesu naszego przedsiębiorstwa lub osoby trzeciej oraz jeśli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dotyczy przetwarzanie danych, nie przewyższają interesu wymienionego w pierwszej kolejności, wtedy podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1f RODO. Uprawniony interes naszego przedsiębiorstwa leży w realizacji naszej działalności handlowej oraz analizie, optymalizacji i zachowaniu bezpieczeństwa naszej oferty internetowej.

  1. Przekazywanie danych osobom trzecim.

  Przekazywanie danych osobom trzecim wykraczające poza ramy wskazane w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych dokonywane jest tylko wtedy, gdy jest to konieczne w celu realizacji żądanej usługi.

  Przekazujemy dane tylko w przypadku istnienia odpowiedniego zobowiązania prawnego. Zdarza się to wtedy, gdy jednostki państwowe (np. organy ścigania spraw karnych) proszą w formie pisemnej o informację lub istnieje zarządzenie sądu.

  Państwa dane osobowe nie są przekazywane tzw. państwom trzecim spoza Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji - profilowanie.

  Jako jednostka świadoma odpowiedzialności w ramach obowiązków i oferowanych przez nas usług oraz  strony WWW nie wykorzystujemy profilowania osób odwiedzających naszą stronę.

  Witamy na naszej stronie

  Zapraszamy do odwiedzania stron naszego przedszkola. W zakładce https://przedszkolekcynia.edupage.org/album/https://www.facebook.com/przedszkolekcynia znajdą państwo fotoreportaże z życia przedszkola i migawki fotograficzne dotyczące dnia codziennego i niecodziennego poszczególnych grup .

  • W Przedszkolu Miejskim im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni trwa akcja charytatywna DAR SERCA na rzecz pacjentów Kliniki Hematologii Pediatrii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego im. A. Jurasza w Bydgoszczy. Zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy!

   ZBIERAMY: słodycze, art. szkolne, środki do codziennej higieny i pielęgnacji ciała (dla dzieci i rodziców), chusteczki nawilżanie, pampersy, czajniki elektryczne, kubki, kawa, herbata, PIASEK KINETYCZNY, KORALIKI DO PRASOWANIA, puzzle, gry planszowe, książki, bielizna, piżamki, skarpetki, ubrania, kocyki, papier ksero, woda mineralna, NUTRIDRINKI.

  • W piątek 23 listopada 2018 r. obchodziliśmy w przedszkolu Święto Pluszowego Misia. Z tej okazji wszystkie dzieci przyniosły z domu swoje ulubione misie i same trochę się do nich upodobniły, zakładając na głowę przygotowane przez panie misiowe opaski. Dzieci poznały historię pluszowego misia, uczestniczyły w zabawach ruchowych, tańczyły z misiami, odgadywały zagadki. Były też konkurencje zręcznościowe dla dzieci, ale też i dla pań. Odbył się także pokaz mody, podczas którego zaprezentowały się misie: sportowiec, śpioch, kucharz, tancerka, ogrodnik i pirat. Na zakończenie uroczystości wszystkie przedszkolaki złożyły swoim misiom życzenia i zaśpiewały "Sto lat".

  • W środę 21 listopada 2018 r. w sali OSP Kcynia odbyła się gala wręczenia nagród w VII Powiatowym Konkursie "Barwy Jesieni", którego organizatorem było Przedszkole Miejskie im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni. Tegoroczna edycja konkursu nawiązywała do 100-lecia odzyskania niepodległości i przebiegała pod hasłem "Piękna nasza Polska cała". Nadesłane prace oceniano w dwóch kategoriach: płaskiej i przestrzennej. W skład komisji oceniającej weszły panie: Beata Szymczak - dyrektor przedszkola, Ewa Hałas i Anna Duda - Nowicka - UM w Kcyni, Maria Kordyś - GCKiB w Kcyni.

  • W czwartek 15 listopada 2018 r. Jeżyki miały zajęcia w ramach Kuchcikowa i samodzielnie przygotowały pyszne i zdrowe śniadanie. Tego dnia każde dziecko przyniosło do przedszkola ulubione produkty: wędliny, warzywa, sery i samodzielnie wykonało swoją ulubioną kanapkę. Zajęcia miały na celu promowanie zdrowego odżywiania oraz rozwijanie samodzielności dzieci.

  • W piątek 9 listopada 2018 r. w przedszkolu od rana panowała podniosła atmosfera. Nadszedł ważny dzień, do którego od dawna się przygotowywaliśmy: 100 - lecie Odzyskania Niepodległości Narodowej. Tuż po śniadaniu odbył się konkurs wierszyków, pieśni i przyśpiewek patriotycznych. Najpierw cała społeczność przedszkolna odśpiewała hymn narodowy. Następnie wszystkie grupy zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Wszystkie dzieci spisały się na medal i otrzymały nagrody. Po konkursie udaliśmy się na rynek miasta, aby przyłączyć się do akcji "Bijemy rekord dla Niepodległej" i wraz z pozostałymi zebranymi zaśpiewać hymn narodowy. Mieliśmy też okazję obejrzeć występy uczniów szkoły podstawowej.

  • Członkowie Towarzystwa Historycznego w Kcyni – Piotr Dąbrowski i Bartek Szymczak – w czwartek 8 listopada odwiedzili przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni. Na kilka dni przed ważną datą, jaką jest 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, dzieci miały okazję porozmawiać na temat tego, czym jest niepodległość, jak należy jej bronić, co to znaczy kochać Ojczyznę i być patriotą. Panowie mówili także o Powstaniu Wielkopolskim, przynieśli ze sobą również eksponaty żołnierskie. Stanowiło to nie lada atrakcję, gdyż chętnych do przymierzenia hełmu było wielu. Panowie przeprowadzili także krótką musztrę angażując dzieci w ćwiczenia ruchowe, jak również wspólnie wyrecytowali wiersz i odśpiewali hymn państwowy. Spotkanie zakończono na wspólnych zdjęciach, a na pamiątkę spotkania dzieci otrzymały okolicznościowe naklejki.

  • Już za kilka dni będziemy obchodzić bardzo ważne święto: 100 - lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. We wszystkich grupach przedszkolnych trwają intensywne przygotowania, które mają na celu utrwalanie znajomości barw i symboli narodowych, wzbudzanie w świadomości przedszkolaków - małych Polaków przynależności narodowej oraz miłości i szacunku do ojczystego kraju. W przedszkolu kolejny już rok realizujemy projekt "Mały Patriota", w ramach którego dzieci wykonują prace plastyczne, uczą się wierszyków, pieśni i przyśpiewek o tematyce patriotycznej, a przede wszystkim uczą się (starszaki już tylko utrwalają) hymnu narodowego.

  • W związku z ogłoszonym 12 listopada dniem wolnym Przedszkole Miejskie im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni będzie zamknięte.

  • Poniedziałek 29 października w Przedszkolu Miejskim im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni był wyjątkowym dniem. Swoje urodziny obchodził Kubuś Puchatek. Z tej okazji wszystkie dzieci przygotowały dla misia niespodzianki. Grupa Biedroneczek przygotowała chlebek z miodkiem. Grupa Jeżyków ofiarowała rysunek, książeczkę i miodek. Pszczółki namalowały obraz z Kubusiem Puchatkiem i zatańczyły przy piosence o misiach. Motylki powiedziały wierszyk i podarowały solenizantowi własnoręcznie wykonaną i podpisaną przez wszystkie dzieci laurkę. Grupa Sówek ofiarowała słoneczko, chmurkę i balonik ozdobiony motylkami, które tak bardzo lubi Kubuś Puchatek. Grupa Gromadki Kubusia Puchatka zaśpiewała piosenkę i narysowała plakat. Kubuś Puchatek również miał niespodziankę dla wszystkich dzieci. Każda grupa otrzymała słoiczek miodu Urodziny Kubusia Puchatka - Obrazek 1 Zabawa na urodzinach była wspamniała. Były zagadki, konkurs na najszybsze zjedzenie miodu i zabawy muzyczno - ruchowe. Organizatorem urodzin Kubusia Puchatka była pani Daria Żyto.

  • Przedszkole Miejskie im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni pragnie przyłączyć się do akcji charytatywnej na rzecz pacjentów Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego im. Jurasza w Bydgoszczy, którą cyklicznie realizuje pani Anna Knasińska wraz ze stowarzyszeniem "Sąsiedzi".
   Pragniemy, podobnie jak czyni to od wielu lat pani Ania, ofiarować radość i wsparcie dzieciom i młodzieży, które w swoim krótkim życiu doświadczyły wiele smutku i cierpienia.
   Wszystkich, którzy chcą wspomóc akcję prosimy o drobne dary.
   O szczegółach akcji można przeczytać na plakacie, który znajduje się na holu przedszkola

  Aktualności

  Kontakt

  • Przedszkole Miejskie im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni
   ul. Libelta 1
   89-240 Kcynia
  • (052) 589 37 41

  Galeria zdjęć