Nawigacja

Partners

Wtorek 25.09.2018

Bo przedszkole uczy, bawi nas,

bo w przedszkolu miło płynie czas

Nawigacja

  RODO

  Na podstawie niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych chcielibyśmy w sposób przejrzysty poinformować wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową o rodzaju, zakresie oraz celu pobieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz pouczyć o przysługujących Państwu prawach.

  Korzystanie z naszej strony internetowej jest co do zasady możliwe bez podawania danych osobowych.

  Jeśli dane pobierane są automatycznie podczas odwiedzin naszych stron internetowych przetwarzane są zgodnie z aktualnymi regulacjami ustawowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

  Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne a nie ma ustawowych podstaw do takiego przetwarzania, pozyskujemy co do zasady zgodę niezbędną do przetwarzania danych.

  Jako jednostka odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych ustaliliśmy środki techniczne
  i organizacyjne w celu zagwarantowania jak najwyższego poziomu ochrony Państwa danych osobowych.

   

  1. Dane kontaktowe jednostki:

  Administratorem Danych Osobowych jest:

  Dyrektor Przedszkola Miejskiego im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni

  Inspektorem Ochrony Danych  jest:

  Bogdan GŁOWACZ

  iod.bogdan@gmail.com

  1. Prawa dotyczące danych osobowych osób, których one dotyczą.

  Jeśli macie Państwo pytania dotyczące swoich danych osobowych, możecie się  Państwo do nas w każdej chwili zwrócić pisemnie, mailowo, telefonicznie, odpowiemy na pytania.

  Zgodnie z RODO macie Państwo następujące prawa:

  Prawo do informacji (art. 15 RODO).

  W każdym momencie macie Państwo prawo uzyskać informacje o tym, jakie kategorie danych osobowych oraz jakie informacje odnośnie Państwa przetwarzamy i w jakim celu to czynimy, jak również jak długo i według jakich kryteriów dane te są przechowywane i czy w związku z tym stosowane jest profilowanie.

  Ponadto macie Państwo prawo dowiedzieć się, jakim odbiorcom wzgl. kategoriom odbiorców dane zostały ujawnione lub są jeszcze ujawniane; w szczególności w przypadku odbiorców w krajach trzecich lub organizacji międzynarodowych. W tym przypadku macie Państwo również prawo do uzyskania pouczenia w kwestii stosownych gwarancji w związku
  z przekazywaniem Państwa danych osobowych.

  Oprócz prawa do złożenia skargi w organie nadzorczym oraz prawa do uzyskania informacji odnośnie pochodzenia Państwa danych macie Państwo prawo do ich usunięcia, korekty, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania lub sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Państwa danych osobowych.

  We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach macie Państwo prawo do żądania od Administratora Danych bezpłatnej kopii swoich danych osobowych, które przetwarzamy.
  Za wszystkie inne kopie, o które Państwo wnioskujecie lub które wykraczają poza prawo do informacji danej osoby, jesteśmy uprawnieni do pobierania stosownej opłaty administracyjnej.

   

  Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO).

  Macie Państwo prawo do żądania natychmiastowego sprostowania przetwarzanych danych osobowych oraz - uwzględniając cele przetwarzania – prawo do żądania uzupełnienia niepełnych danych osobowych.

  Jeśli chcielibyście Państwo skorzystać z prawa do sprostowania danych, możecie Państwo zwrócić się w każdej chwili do Administratora Danych celem naniesienia niezbędnej korekty.

  Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO).

  Macie Państwo prawo żądać natychmiastowego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”) w szczególności wtedy, gdy gromadzenie danych nie jest już konieczne, gdy Państwo odwołaliście zgodę na przetwarzanie danych, gdy Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem lub zostały pobrane niezgodnie z prawem i istnieje obowiązek prawny do usunięcia danych zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem narodowym.

  Prawo do bycia zapomnianym nie znajduje jednak zastosowania, gdy istnieje przeważające prawo do swobodnego wyrażania opinii lub swobody informacji, gromadzenie danych jest niezbędne do spełnienia zobowiązania prawnego (np. obowiązków przechowywania), usunięcie danych nie jest możliwe z tytułu ciążących na AD obowiązkach archiwizacyjnych lub gromadzenie danych służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

  Prawo do ograniczenia (art. 18 RODO).

  Macie Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, gdy kwestionujecie Państwo poprawność danych, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, odmawiacie Państwo usunięcia swoich danych osobowych i żądacie w zamian ograniczenia przetwarzania, gdy konieczny cel przetwarzania przestaje istnieć lub sprzeciwiliście się Państwo przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1, dopóki nie ustalono jeszcze, czy uprawnione interesy z naszej strony przewyższają Państwa interesy.

  Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).

  Macie Państwo prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, w powszechnie stosowanej formie, by przekazać je bez uszczerbku innej jednostce odpowiedzialnej, jeśli np. istnieje zgoda
   z Państwa strony i przetwarzanie dokonywane jest w drodze zautomatyzowanego postępowania.

  Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO).

  Macie Państwo prawo do wyrażenia w każdej chwili sprzeciwu wobec pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania swoich danych osobowych do celów bezpośredniego pozyskiwania lub badania rynku i opinii oraz marketingowego (promocyjnego) przetwarzania danych, chyba że możemy przedłożyć przekonujące i wymagające ochrony dowody dotyczące przetwarzania danych, które to dowody przewyższają Państwa interesy, prawa i wolności.

  Ponadto nie możecie Państwo skorzystać ze swojego prawa do wyrażenia sprzeciwu, gdy przepis prawa przewiduje pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych lub obliguje do pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania tych danych.

  Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO).

  Przysługuje Państwu prawo do składania skargi do właściwego organu nadzoru, jeśli uważacie,
  że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych doszło do naruszenia.

  Prawo do wycofania zgody w związku z prawem do ochrony danych osobowych (art. 7. 3 RODO).

  Udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych możecie Państwo odwołać
  w każdym momencie bez podania przyczyny. Dotyczy to również odwołania oświadczeń
  o wyrażeniu zgody, których nam udzielono przed wejściem w życie rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych (RODO).

   

  1. Podstawa prawna przetwarzania danych.

  W przypadku przetwarzania danych osobowych, w związku, z którym pozyskujemy zgodę osób, których dane są przetwarzane, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1a RODO.

  W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, w której stroną umowy jest osoba, której dane są przetwarzane, podstawę prawną stanowi art.6 ust. 1b RODO. Regulacja ta obejmuje również zdarzenia dotyczące przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji działań sprzed zawarcia umowy.

  Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do spełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlega nasze przedsiębiorstwo, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1c RODO.

  Jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do zachowania uprawnionego interesu naszego przedsiębiorstwa lub osoby trzeciej oraz jeśli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dotyczy przetwarzanie danych, nie przewyższają interesu wymienionego w pierwszej kolejności, wtedy podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1f RODO. Uprawniony interes naszego przedsiębiorstwa leży w realizacji naszej działalności handlowej oraz analizie, optymalizacji i zachowaniu bezpieczeństwa naszej oferty internetowej.

  1. Przekazywanie danych osobom trzecim.

  Przekazywanie danych osobom trzecim wykraczające poza ramy wskazane w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych dokonywane jest tylko wtedy, gdy jest to konieczne w celu realizacji żądanej usługi.

  Przekazujemy dane tylko w przypadku istnienia odpowiedniego zobowiązania prawnego. Zdarza się to wtedy, gdy jednostki państwowe (np. organy ścigania spraw karnych) proszą w formie pisemnej o informację lub istnieje zarządzenie sądu.

  Państwa dane osobowe nie są przekazywane tzw. państwom trzecim spoza Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji - profilowanie.

  Jako jednostka świadoma odpowiedzialności w ramach obowiązków i oferowanych przez nas usług oraz  strony WWW nie wykorzystujemy profilowania osób odwiedzających naszą stronę.

  Witamy na naszej stronie

  Zapraszamy do odwiedzania stron naszego przedszkola. W zakładce https://przedszkolekcynia.edupage.org/album/https://www.facebook.com/przedszkolekcynia znajdą państwo fotoreportaże z życia przedszkola i migawki fotograficzne dotyczące dnia codziennego i niecodziennego poszczególnych grup .

  •                                                             Drodzy Rodzice!
   W dniu 1 października 2018r.(poniedziałek) o godz.13.30 w naszym przedszkolu odbędą się darmowe badania podoskopowe przedszkolaków (badanie stóp). Organizatorem badań jest Gmina Kcynia i Stowarzyszenie Flandria.
   Chęć wzięcia udziału w badaniach proszę zgłosić do wychowawcy.
   Na badaniu musi być obecny z dzieckiem rodzic lub opiekun. Zgoda rodzica na przetwarzanie danych i udział dziecka w badaniu w załączniku na stronie przedszkola przedszkolekcynia.edupage.org

  • Dnia 20 września w całej Polsce obchodzone jest najważniejsze święto naszych przedszkolaków - Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. To święto ma krótką historię, bo Sejm uchwalił je stosunkowo niedawno - 13 września 2013 roku. Po co? Ma podkreślać wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju dzieci oraz popularyzować nowoczesne wychowanie przedszkolne. Przy okazji dostarcza dzieciom okazję do integracji grup, świętowania, zabawy i czerpania radości z bycia przedszkolakiem.

   W Przedszkolu Miejskim w Kcyni był to wyjątkowy dzień. Już od rana przedszkole było kolorowe, ozdobione balonami, a w korytarzach rozbrzmiewała wesoła dziecięca muzyka. Po śniadaniu wszyscy zebrali się w sali Gromadki Kubusia Puchatka. Dzieci odwiedziła koleżanka z innego przedszkola 5 - letnia Krysia, w którą wcieliła się pani Kasia. Wszyscy razem zaśpiewali najbardziej chyba znaną piosenkę "Jestem sobie przedszkolaczek", po czym dzieci rozwiązywały zagadki dotyczące nazw poszczególnych grup. W dalszej części spotkania Krysia zabrała wszystkie przedszkolaki w daleką podróż pociągiem. Na kolejnych stacjach na podróżnych czekały wierszyki, tańce i zabawy ruchowe. Ostatnia stacja była dla dzieci największą niespodzianką - tam czekał na nich Minionek, jedna z ulubionych bajkowych postaci, w którą wcieliła się pani Gosia. Dzieci bawiły się wspaniale! Nie obyło się oczywiście bez podarunków. Minionek w imieniu pani dyrektor wręczył każdej grupie słodkie upominki, a Krysia przygotowała dla dzieci medale upamiętniające t

  • Wiek przedszkolny jest okresem największego rozwoju  mowy dziecka – jest to czas, w którym najlepiej rozwijać mowę dziecka jak i usuwać wszelkie nieprawidłowości. Wspomaganiem rozwoju prawidłowej mowy naszych przedszkolaków zajmuje się pani Natalia Pawłowska, neurologopeda. Zajęcia logopedyczne w naszym przedszkolu obejmują nie tylko terapię w formie indywidulanej, ale też profilaktykę realizowaną w formie zajęć grupwych. Grupowa forma zajęć jest dla dzieci swobodną formą zabawy - pracy. Dodatkowo stanowi ona bardzo ważny wstęp do ewentualnej pracy indywidualnej. Podczas takich zajęć szczególną wagę przywiązuje się do ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń narządów mowy, słuchowych i logorytmicznych oraz ćwiczeń koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej.

  • Znalezione obrazy dla zapytania życzenia dla przedszkolaków

  • "Od niewielkiej kropki wszystko się zaczyna..."

   W piątek grupa Pszczółki obchodziła Międzynarodowy Dzień Kropki, który przypada 15 września. Choć nazwa brzmi banalnie jest to bardzo ważne święto kreatywności, odwagi i zabawy, a motywem przewodnim jest właśnie kropka. Pretekstem do zorganizowania wielkiej światowej akcji - Międzynarodowego Dnia Kropki stała się książka Petera Reynoldsa "Kropka". Jej bohaterką jest mała nieśmiała dziewczynka, która nie wierzy w swoje możliwości i uparcie twierdzi, że nie potrafi malować. Jednak za namową nauczycielki rysuje kropkę. I ta właśnie kropka, która symbolizuje przełamanie niechęci i podjęcie próby spowodowała, że dziewczynka uwierzyła w siebie i stała się artystką.

  • W poniedziałek 3 września 2018 r. maluszki z grup Biedroneczki i Jeżyki rozpoczęły swoją przygodę z przedszkolem. To dla nich bardzo ważne wydarzenie, ale też trudne chwile. Pierwszy dzień bez mamy, nowe otoczenie, nowi koledzy i koleżanki - nie obyło się bez łez. Ale troskliwe panie Halinka i Gosia oraz pomagające im panie Justynka i Ala zadbały o to, aby smutek i tęsknotę dzieci zamienić w ciekawość, zainteresowanie nowym otoczeniem i wesołą zabawę z nowo poznanymi kolegami i koleżankami. Życzymy maluszkom samych radosnych i szczęśliwych chwil w naszym przedszkolu.

  • Drodzy rodzice!

   Zbliża się wrzesień i wiele maluszków rozpocznie swoją przygodę z edukacją. Zostaną przedszkolakami. Pójście do przedszkola to ważny i emocjonujący moment zarówno dla dziecka, jak i rodziców. Bardzo prawdopodobne, że przy rozstaniu pojawią się łzy u Waszej pociechy, a Wy będziecie się martwić cały dzień czy nadal płacze, czy coś zjadło, czy tęskni itd. Dlatego warto dobrze się przygotować na ten dzień!

   • Przed posłaniem dziecka do przedszkola, rozmawiaj ze swoim malcem, o
  • ZWROT NADPŁAT ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU
   12.07.2018

   Wniosek o zwrot nadpłat do pobrania tutaj:  ZWROT_NADPLAT_WNIOSEK(1).pdf.

    

    

  • ZAJĘCIA ADAPTACYJNE W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM IM. ZIEMI PAŁUCKIEJ W KCYNI - Obrazek 1

   W dniach 28 i 29 sierpnia 2018 roku o godz. 15.30 serdecznie zapraszamy dzieci nowo przyjęte na zajęcia adaptacyjne.

  Aktualności

  Kontakt

  • Przedszkole Miejskie im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni
   ul. Libelta 1
   89-240 Kcynia
  • (052) 589 37 41

  Galeria zdjęć