Nawigacja

Partners

Środa 17.10.2018

Bo przedszkole uczy, bawi nas,

bo w przedszkolu miło płynie czas

Nawigacja

  RODO

  Na podstawie niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych chcielibyśmy w sposób przejrzysty poinformować wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową o rodzaju, zakresie oraz celu pobieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz pouczyć o przysługujących Państwu prawach.

  Korzystanie z naszej strony internetowej jest co do zasady możliwe bez podawania danych osobowych.

  Jeśli dane pobierane są automatycznie podczas odwiedzin naszych stron internetowych przetwarzane są zgodnie z aktualnymi regulacjami ustawowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

  Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne a nie ma ustawowych podstaw do takiego przetwarzania, pozyskujemy co do zasady zgodę niezbędną do przetwarzania danych.

  Jako jednostka odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych ustaliliśmy środki techniczne
  i organizacyjne w celu zagwarantowania jak najwyższego poziomu ochrony Państwa danych osobowych.

   

  1. Dane kontaktowe jednostki:

  Administratorem Danych Osobowych jest:

  Dyrektor Przedszkola Miejskiego im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni

  Inspektorem Ochrony Danych  jest:

  Bogdan GŁOWACZ

  iod.bogdan@gmail.com

  1. Prawa dotyczące danych osobowych osób, których one dotyczą.

  Jeśli macie Państwo pytania dotyczące swoich danych osobowych, możecie się  Państwo do nas w każdej chwili zwrócić pisemnie, mailowo, telefonicznie, odpowiemy na pytania.

  Zgodnie z RODO macie Państwo następujące prawa:

  Prawo do informacji (art. 15 RODO).

  W każdym momencie macie Państwo prawo uzyskać informacje o tym, jakie kategorie danych osobowych oraz jakie informacje odnośnie Państwa przetwarzamy i w jakim celu to czynimy, jak również jak długo i według jakich kryteriów dane te są przechowywane i czy w związku z tym stosowane jest profilowanie.

  Ponadto macie Państwo prawo dowiedzieć się, jakim odbiorcom wzgl. kategoriom odbiorców dane zostały ujawnione lub są jeszcze ujawniane; w szczególności w przypadku odbiorców w krajach trzecich lub organizacji międzynarodowych. W tym przypadku macie Państwo również prawo do uzyskania pouczenia w kwestii stosownych gwarancji w związku
  z przekazywaniem Państwa danych osobowych.

  Oprócz prawa do złożenia skargi w organie nadzorczym oraz prawa do uzyskania informacji odnośnie pochodzenia Państwa danych macie Państwo prawo do ich usunięcia, korekty, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania lub sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Państwa danych osobowych.

  We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach macie Państwo prawo do żądania od Administratora Danych bezpłatnej kopii swoich danych osobowych, które przetwarzamy.
  Za wszystkie inne kopie, o które Państwo wnioskujecie lub które wykraczają poza prawo do informacji danej osoby, jesteśmy uprawnieni do pobierania stosownej opłaty administracyjnej.

   

  Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO).

  Macie Państwo prawo do żądania natychmiastowego sprostowania przetwarzanych danych osobowych oraz - uwzględniając cele przetwarzania – prawo do żądania uzupełnienia niepełnych danych osobowych.

  Jeśli chcielibyście Państwo skorzystać z prawa do sprostowania danych, możecie Państwo zwrócić się w każdej chwili do Administratora Danych celem naniesienia niezbędnej korekty.

  Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO).

  Macie Państwo prawo żądać natychmiastowego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”) w szczególności wtedy, gdy gromadzenie danych nie jest już konieczne, gdy Państwo odwołaliście zgodę na przetwarzanie danych, gdy Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem lub zostały pobrane niezgodnie z prawem i istnieje obowiązek prawny do usunięcia danych zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem narodowym.

  Prawo do bycia zapomnianym nie znajduje jednak zastosowania, gdy istnieje przeważające prawo do swobodnego wyrażania opinii lub swobody informacji, gromadzenie danych jest niezbędne do spełnienia zobowiązania prawnego (np. obowiązków przechowywania), usunięcie danych nie jest możliwe z tytułu ciążących na AD obowiązkach archiwizacyjnych lub gromadzenie danych służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

  Prawo do ograniczenia (art. 18 RODO).

  Macie Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, gdy kwestionujecie Państwo poprawność danych, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, odmawiacie Państwo usunięcia swoich danych osobowych i żądacie w zamian ograniczenia przetwarzania, gdy konieczny cel przetwarzania przestaje istnieć lub sprzeciwiliście się Państwo przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1, dopóki nie ustalono jeszcze, czy uprawnione interesy z naszej strony przewyższają Państwa interesy.

  Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).

  Macie Państwo prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, w powszechnie stosowanej formie, by przekazać je bez uszczerbku innej jednostce odpowiedzialnej, jeśli np. istnieje zgoda
   z Państwa strony i przetwarzanie dokonywane jest w drodze zautomatyzowanego postępowania.

  Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO).

  Macie Państwo prawo do wyrażenia w każdej chwili sprzeciwu wobec pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania swoich danych osobowych do celów bezpośredniego pozyskiwania lub badania rynku i opinii oraz marketingowego (promocyjnego) przetwarzania danych, chyba że możemy przedłożyć przekonujące i wymagające ochrony dowody dotyczące przetwarzania danych, które to dowody przewyższają Państwa interesy, prawa i wolności.

  Ponadto nie możecie Państwo skorzystać ze swojego prawa do wyrażenia sprzeciwu, gdy przepis prawa przewiduje pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych lub obliguje do pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania tych danych.

  Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO).

  Przysługuje Państwu prawo do składania skargi do właściwego organu nadzoru, jeśli uważacie,
  że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych doszło do naruszenia.

  Prawo do wycofania zgody w związku z prawem do ochrony danych osobowych (art. 7. 3 RODO).

  Udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych możecie Państwo odwołać
  w każdym momencie bez podania przyczyny. Dotyczy to również odwołania oświadczeń
  o wyrażeniu zgody, których nam udzielono przed wejściem w życie rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych (RODO).

   

  1. Podstawa prawna przetwarzania danych.

  W przypadku przetwarzania danych osobowych, w związku, z którym pozyskujemy zgodę osób, których dane są przetwarzane, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1a RODO.

  W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, w której stroną umowy jest osoba, której dane są przetwarzane, podstawę prawną stanowi art.6 ust. 1b RODO. Regulacja ta obejmuje również zdarzenia dotyczące przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji działań sprzed zawarcia umowy.

  Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do spełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlega nasze przedsiębiorstwo, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1c RODO.

  Jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do zachowania uprawnionego interesu naszego przedsiębiorstwa lub osoby trzeciej oraz jeśli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dotyczy przetwarzanie danych, nie przewyższają interesu wymienionego w pierwszej kolejności, wtedy podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1f RODO. Uprawniony interes naszego przedsiębiorstwa leży w realizacji naszej działalności handlowej oraz analizie, optymalizacji i zachowaniu bezpieczeństwa naszej oferty internetowej.

  1. Przekazywanie danych osobom trzecim.

  Przekazywanie danych osobom trzecim wykraczające poza ramy wskazane w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych dokonywane jest tylko wtedy, gdy jest to konieczne w celu realizacji żądanej usługi.

  Przekazujemy dane tylko w przypadku istnienia odpowiedniego zobowiązania prawnego. Zdarza się to wtedy, gdy jednostki państwowe (np. organy ścigania spraw karnych) proszą w formie pisemnej o informację lub istnieje zarządzenie sądu.

  Państwa dane osobowe nie są przekazywane tzw. państwom trzecim spoza Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji - profilowanie.

  Jako jednostka świadoma odpowiedzialności w ramach obowiązków i oferowanych przez nas usług oraz  strony WWW nie wykorzystujemy profilowania osób odwiedzających naszą stronę.

  Witamy na naszej stronie

  Zapraszamy do odwiedzania stron naszego przedszkola. W zakładce https://przedszkolekcynia.edupage.org/album/https://www.facebook.com/przedszkolekcynia znajdą państwo fotoreportaże z życia przedszkola i migawki fotograficzne dotyczące dnia codziennego i niecodziennego poszczególnych grup .


  • W czwartek 18 października o godz. 9.00 odbędzie się sesja zdjęciowa.

   Przypominamy, że zakup zdjęć jest dobrowolny.

                             

  • Przedszkole Miejskie im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni

   zaprasza do udziału w:

    

   VII POWIATOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

    

   pt. ,,BARWY JESIENI”

   PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA…

    

    

    

   Patronat nad konkursem objął:

    

    STAROSTA NAKIELSKI   p. Tomasz Miłowski

    

                       

   BURMISTRZ KCYNI p.Marek Szaruga

    

    

   Ideą konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski, kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej ,rozwijanie wrażliwości estetycznej, możliwości zaprezentowania uzdolnień dzieci ich opiekunów na szerszym forum, a przede wszystkim wzmacnianie więzi  rodzinnych i uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości.

  • W poniedziałek 15 października w naszym przedszkolu odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: pani dyrektor, nauczyciele i pracownicy przedszkola, pani Anna Duda - Nowicka, przedstawicielka Rady Rodziców oraz wszystkie przedszkolaki. Na początku spotkania pani dyrektor Beata Szymczak złożyła całej społeczności przedszkolnej serdeczne życzenia. Następnie dzieci z grupy Motylki przedstawiły program artystyczny przygotowany pod kierunkiem wychowawczyni, pani Magdaleny Krzyżanowskiej. Miłym akcentem uroczystości było wręczenie wszystkim pracownikom przedszkola kartek z życzeniami oraz upominków wykonanych przez dzieci pod kierunkiem pani Kasi Cybulskiej. Na zakończenie uroczystości przedszkolaki głośno zaśpiewały tradycyjne "Sto lat".

  • Dzień Edukacji Narodowej - Obrazek 1

    

   Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkiego najlepszego

  • Dzieci bardzo lubią ekpserymentować zwłaszcza, jeśli mają do dypozycji wodę. A kiedy do kubeczka z wodą dodamy odrobinę płynu do naczyń do zabawa jest wspaniała! Przekonały się o tym Sówki, które postanowiły pobawić się właśnie wodą z płynem. Każde dziecko miało swój kubeczek z wodą oraz słomkę i dmuchało ile sił. Ileż było zabawy, kiedy z kubeczków zaczęła wypływać piana. Sówki urządziły więc zawody: kto mocniej dmucha i zrobi więcej piany. Przy okazji tej zabawy dzieci ćwiczyły wydłużanie fazy wydechu.

  • Eksperymenty dla dzieci to zawsze świetny pomysł na wspólną zabawę. Podczas realizacji tematu dotyczącego jesiennych warzyw Pszczółki postanowiły sprawdzić, w jaki sposób rośliny pobierają wodę, która jest im potrzebna do życia. Świetnym eksponatem do zobrazowania tego zjawiska okazała się kapusta pekińska. Każda grupa dzieci rozpuściła w słoiczku z wodą barwnik spożywczy w różnym kolorze. Nastepnie do słoiczka dzieci włożyły liście kapusty. Już po kilkunastu minutach Pszczółki zauważyły, że jeden liść delikatnie zmienił barwę. Jednakże efekty, które wprawiły dzieci w ogromne zdumienie było widać następnego dnia. Wszystkie liście przybrały barwę wody, w której się znajdowały. Dzięki temu prostemu doświadczeniu dzieci dowiedziały się, że rośliny pobierają wodę i transportują ją do wszystkich swoich komórek.

  • Podczas zajęć z Kuchcikowa przedszkolaki z grupy Motylki upiekły ciasto z owocami. Wszystkie dzieci ochoczo zabrały się do pracy i z ogromnym zaangażowaniem mieszały składniki potrzebne do wykonania ciasta za pomocą miksera. Następnie pokroiły jabłuszka i dodały do przygotowanego ciasta. Kiedy ciasto już się upiekło w przedszkolnej kuchni, Motylki posypały je cukrem pudrem i wreszcie mogły skosztować własnych wypieków. Ciasto było pyszne!

  • Jesień to czas, kiedy robimy przetwory z dojrzewających w sadach i ogrodach owoców i warzyw. Podczas realizacji tematów dotyczących przygotowań do zimy dzieci uczyły się, jak ważne jest spożywanie owoców i warzyw, zwłaszcza tych z domowych zapasów. Dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy na temat sposobów robienia różnych przetworów, ich przechowywania oraz zastosowania. Przedszkolaki z grup Jeżyki, Sówki i Gromadka Kubusia Puchatka samodzielnie robiły kompoty na zimę. Wszyscy aktywnie uczestnicz
  • W naszym przedszkolu raz w tygodniu, we wtorki odbywają się popołudniowe zajęcia dla dzieci Zumba kids. Zajęcia trwają 30 minut. Zaczynają się od rozgrzewki, aby dobrze przygotować mięśnie i cały organizm do dalszych ćwiczeń. Dzieci nie lubią monotonii, dlatego też przygotowywane są dla nich specjalne gry i zabawy. Dzięki Zumba kids, w krótkim czasie dzieci mogą nie tylko zdrowo spędzić czas, ale także mogą nauczyć się nowych układów tanecznych, tańców różnych kultur i ich historii, jak również budować świadomość zdrowego stylu życia i fitness. 

  • Powiedz mi, a zapomnę,
   pokaż – a zapamiętam,
   pozwól mi zrobić, a zrozumiem!"

   Konfucjusz

   Powszechnie wiadomo, iż dzieci przedszkolne charakteryzuje naturalna ciekawość tego co je otacza. Najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym. Zabawy te stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka. Rozwijając umiejętność krytycznego myślenia, myślenia przyczynowo-skutkowego, porównywania i uogólniania przyczyniają się do rozszerzenia horyzontów myślowych przedszkolaka. I chociaż niektóre eksperymenty wydają się trudne, bo związane z dziedzinami, takimi jak fizyka lub chemia, to dają dziecku okazję do odkrywania i zgłębiania fascynującego świata przyrody i techniki a wiedza i umiejętności zdobywane we wczesnym dzieciństwie staną się inspiracją i pomostem do wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacji.

  Aktualności

  Kontakt

  • Przedszkole Miejskie im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni
   ul. Libelta 1
   89-240 Kcynia
  • (052) 589 37 41

  Galeria zdjęć